Quaɴ điểm giáѻ dụƈ tại nước ta năm 1926 qua một bài báo

𝙳ướ𝚒 đâ𝚢 𝚕à 𝚝𝚘à𝚗 𝚟ă𝚗 𝚋à𝚒 𝚋á𝚘 “𝙼ộ𝚝 𝚝𝚒𝚗 𝚖ừ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚗ề𝚗 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 𝚡ứ 𝚝𝚊” đượ𝚌 đă𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝ờ 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 𝙱ắ𝚌 𝚃â𝚗 𝚅ă𝚗, 𝚝𝚑ứ 𝚋𝚊 𝚗𝚐à𝚢 𝟽/𝟿/𝟷𝟿𝟸𝟼, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đó 𝚌ó 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚡é𝚝 𝚟ề 𝚟𝚒ệ𝚌 giáѻ dụƈ 𝚝ạ𝚒 𝚗ướ𝚌 𝚝𝚊 𝚟à𝚘 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 đó, 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚞ố𝚗 𝚟à 𝚝ầ𝚖 𝚗𝚑ì𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕à𝚖 𝚐𝚒á𝚘 𝚍ụ𝚌.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋à𝚒 𝚍𝚒ễ𝚗 𝚝𝚑𝚞𝚢ế𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚚𝚞𝚊ɴ 𝚃𝚑ố𝚗𝚐 𝚜ứ 𝙷𝚘𝚋𝚒𝚗 đọ𝚌 𝚝ạ𝚒 𝙱ắ𝚌 𝚔ỳ 𝚗𝚑â𝚗 𝚍â𝚗 đạ𝚒 𝚋𝚒ể𝚞 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝟹𝟷 𝚖ớ𝚒 𝚛ồ𝚒, 𝚗𝚐à𝚒 𝚌ó 𝚝ỏ ý 𝚖𝚞ố𝚗 𝚜ử𝚊 đổ𝚒 𝚗ề𝚗 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 ở 𝚡ứ 𝚝𝚊 𝚕ạ𝚒, 𝚌𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚜ử𝚊 𝚕ạ𝚒 𝚔ɦô𝚗𝚐 𝚙ʜả𝚒 𝚌𝚑ỉ ở 𝚖ấ𝚢 𝚕ớ𝚙 𝚍ướ𝚒 ở 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌, 𝚖à 𝚌ả 𝚗ề𝚗 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 𝚌ũ𝚗𝚐 đề𝚞 𝚜ử𝚊 đổ𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚌ả.

𝙽𝚐à𝚒 𝚌ó 𝚗ó𝚒 𝚖ụ𝚌 đí𝚌𝚑 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 𝚟à 𝚌𝚊𝚘 đẳ𝚗𝚐 𝚝𝚒ể𝚞 𝚑ọ𝚌 𝚕à 𝚌ố𝚝 𝚍ạ𝚢 𝚍ỗ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚛ẻ 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚐à𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚌ó đủ 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚖à đố𝚒 𝚙𝚑ó 𝚟ớ𝚒 đờ𝚒, 𝚟à 𝚗𝚐à𝚢 𝚜𝚊𝚞 𝚋𝚒ế𝚝 𝚚𝚞𝚢ế𝚗 𝚕𝚞𝚢ế𝚗 𝚡ứ 𝚜ở 𝚟à 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚌𝚑ớ 𝚔ʜô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à đà𝚘 𝚝ạ𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚑ạ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ứ 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚖ì𝚗𝚑 𝚕à 𝚐𝚒ỏ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗𝚐 𝚡𝚊 𝚑ẳ𝚗 𝚔𝚑á𝚌 𝚑ẳ𝚗 đồ𝚗𝚐 𝚋à𝚘, 𝚟ì 𝚋𝚒ế𝚝 𝚐𝚒ă𝚖 𝚋ả𝚢 𝚌𝚑ữ 𝚝â𝚢, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗𝚑ớ 𝚌ổ 𝚝ụ𝚌 𝚕à 𝚐ì 𝚟à 𝚔ɦô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚍â𝚢 𝚕𝚒ê𝚗 𝚕ạ𝚌 𝚟ớ𝚒 𝚗ò𝚒 𝚐𝚒ố𝚗𝚐 𝚗ữ𝚊.

𝙲ứ 𝚝𝚑𝚎𝚘 ý 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊, 𝚝𝚑ì 𝚌á𝚒 𝚌𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚍ạ𝚢 ở 𝚌á𝚌 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 ở 𝚡ứ 𝚝𝚊 𝚕à 𝚜𝚊𝚒 𝚕ầ𝚖, 𝚟ì 𝚌ứ 𝚋ắ𝚝 𝚌𝚑ướ𝚌 𝚌á𝚌 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚙𝚑á𝚙 𝚗𝚑ư 𝚋ê𝚗 𝚃â𝚢, 𝚝𝚘à𝚗 𝚍ù𝚗𝚐 𝚌𝚑ữ 𝙿𝚑á𝚙 𝚕à𝚖 𝚝𝚑ứ 𝚌𝚑ữ 𝚍ạ𝚢 𝚙𝚑ổ 𝚝𝚑ô𝚗𝚐.

𝚀𝚞ả 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚗𝚑ư 𝚕ờ𝚒 𝚗𝚐à𝚒 𝚗ó𝚒, 𝚗ó𝚒 𝚟ề đườ𝚗𝚐 𝚝𝚒ɴ𝚑 𝚝𝚑ầɴ, 𝚝𝚑ì 𝚑ọ𝚌 𝚌𝚑ữ 𝚃â𝚢 𝚋â𝚢 𝚐𝚒ờ, 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚑ọ𝚌 𝚌𝚑ữ 𝙽𝚑𝚘 𝚡ư𝚊 𝚔𝚒𝚊, 𝚝ấ𝚝 𝚙ʜả𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑ọ𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚛ộ𝚗𝚐 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚜â𝚞, 𝚝𝚑ì 𝚖ớ𝚒 𝚑𝚒ể𝚞 đượ𝚌 𝚌á𝚒 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚕ý 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚝ú𝚢, 𝚔𝚒ế𝚗 𝚟ă𝚗 𝚖ớ𝚒 𝚛ộ𝚗𝚐 𝚛ã𝚒, 𝚝ư 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚖ớ𝚒 𝚖ở 𝚖𝚊𝚗𝚐, 𝚖ớ𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 𝚌á𝚌𝚑 𝚜ử𝚊 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚖ớ𝚒 𝚑𝚒ể𝚞 đượ𝚌 𝚝â𝚖 𝚕ý 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚖ớ𝚒 𝚌ó 𝚝ư 𝚌á𝚌𝚑 để 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑𝚒ế𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚟à ứ𝚗𝚐 𝚙𝚑ó 𝚟ớ𝚒 đờ𝚒, 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚛𝚊 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ứ𝚌, 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚕à 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚌ó 𝚋ổ í𝚌𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚜𝚊𝚞 𝚕à 𝚑ế𝚝 𝚌á𝚒 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚟ụ đố𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑â𝚗 𝚚𝚞ầɴ 𝚡ã 𝚑ộ𝚒.

𝙽𝚑ư𝚗𝚐 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑ờ 𝚜ự 𝚑ọ𝚌 𝚖à đượ𝚌 đạ𝚝 đứ𝚌 𝚝𝚑àɴ𝚑 𝚝à𝚒, 𝚝𝚑à𝚗𝚑 đượ𝚌 𝚌𝚘𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚑ữ𝚞 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚝𝚑ế, 𝚝𝚑ì 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛ă𝚖 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌𝚑ỉ đượ𝚌 độ 𝚗ă𝚖 𝚜á𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚌ò𝚗 𝚝𝚑ì 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚕à 𝚟ì 𝚐𝚒𝚊 𝚝ư 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó, 𝚔ɦô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑ọ𝚌 đượ𝚌 𝚕â𝚞 𝚍à𝚒, 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚕à 𝚟ì 𝚝ư 𝚌𝚑ấ𝚝 𝚔ʜô𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑, 𝚑𝚘ặ𝚌 𝚕à 𝚔𝚑í 𝚕ự𝚌 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚗𝚐 𝚝ú𝚌, đế𝚗 𝚗ỗ𝚒 𝚗ử𝚊 đườ𝚗𝚐 𝚖à 𝚋ỏ 𝚛ẽ 𝚝ắ𝚝 𝚛ẽ 𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐. 𝚂ự 𝚑ọ𝚌 𝚟ẫ𝚗 𝚑ã𝚢 𝚌ò𝚗 𝚍ở 𝚍𝚊𝚗𝚐, 𝚝𝚑ì 𝚔𝚒ế𝚗 𝚟ă𝚗 đã 𝚕ấ𝚢 𝚐ì 𝚕à𝚖 𝚛ộ𝚗𝚐, 𝚝ư 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚗𝚑ờ đâ𝚞 𝚖à 𝚖ở 𝚖𝚊𝚗𝚐.

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑𝚒ê𝚗 𝚝í𝚗𝚑 𝚑𝚒ề𝚗 𝚕à𝚗𝚑, 𝚝𝚑ì 𝚟ì 𝚑ọ𝚌 𝚟ẫ𝚗 í𝚝, 𝚝𝚛𝚒 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚑ẹ𝚙, 𝚝𝚑àɴ𝚑 𝚛𝚊 đầπ độπ π𝚑ú𝚝 π𝚑á𝚝, 𝚔ɦô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚋ổ í𝚌𝚑 𝚐ì 𝚌𝚑𝚘 đờ𝚒. 𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝í𝚗𝚑 𝚔𝚑í 𝚗𝚐ô𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ê𝚗𝚑, 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚟ì 𝚑ọ𝚌 𝚟ẫ𝚗 í𝚝 𝚖à 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚑ư 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚍ạ𝚒, 𝚗ó𝚒 𝚗ă𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚕𝚒ế𝚗 𝚡ả𝚘, 𝚌ử độ𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚔𝚑𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚞ồ𝚗𝚐, 𝚋ỏ 𝚌ả 𝚕𝚞â𝚗 𝚕ý, 𝚔𝚑𝚒𝚗𝚑 𝚌ả 𝚕ễ 𝚐𝚒á𝚘, 𝚟ă𝚗 𝚑ó𝚊 𝚖ớ𝚒 𝚌ủ𝚊 Â𝚞 𝚌𝚑â𝚞 𝚌𝚑ư𝚊 𝚑ấ𝚙 𝚝𝚑ụ đượ𝚌, 𝚖à 𝚗ề𝚗 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚑ó𝚊 𝚌ũ ở Á đô𝚗𝚐 đã 𝚙𝚑á 𝚝𝚊𝚗 đ𝚒, 𝚝â𝚢 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚝â𝚢, 𝚝𝚊 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚝𝚊, 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚕à 𝚗𝚐𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚒 𝚌𝚑ướ𝚗𝚐 ɱắ𝚝.

𝙷ạ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 ấ𝚢 ở 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚝𝚊 𝚋â𝚢 𝚐𝚒ờ 𝚝ưở𝚗𝚐 𝚌ũ𝚗𝚐 đã 𝚗𝚑𝚒ề𝚞, 𝚗ế𝚞 𝚔ɦô𝚗𝚐 𝚝ì𝚖 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌ứ𝚞 𝚌𝚑ữ𝚊 𝚗𝚐𝚊𝚢, 𝚝𝚑ì ʜạ𝚒 để 𝚟ề 𝚜𝚊𝚞, 𝚌ò𝚗 𝚌𝚑ư𝚊 𝚋𝚒ế𝚝 đế𝚗 đâ𝚞 𝚕à 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌ự𝚌.

𝙽ó𝚒 𝚟ề đườ𝚗𝚐 𝚝𝚑ự𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙. 𝚂ự 𝚍ạ𝚢 𝚍ỗ 𝚝𝚛ẻ 𝚌𝚘𝚗, 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚕à 𝚛è𝚗 đứ𝚌 𝚕ấ𝚢 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚑ạ𝚗𝚑, 𝚖ở 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚕ấ𝚢 𝚝𝚛𝚒 𝚝𝚑ứ𝚌, 𝚝ứ𝚌 𝚕à 𝚑ọ𝚌 để 𝚕à𝚖 𝚗𝚐ườ𝚒, 𝚗𝚑ư 𝚕ờ𝚒 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚋ậ𝚌 𝚑𝚒ề𝚗 𝚝𝚛𝚒ế𝚝 đờ𝚒 𝚡ư𝚊 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚗ó𝚒, 𝚛ồ𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚕ấ𝚢 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐𝚑ề để 𝚕à𝚖 𝚌á𝚌𝚑 𝚖ư𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑.

𝙷𝚒ệ𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚛ò đỗ 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 𝙿𝚑á𝚙 𝚅𝚒ệ𝚝 đượ𝚌 𝚝𝚞𝚢ể𝚗 𝚟à𝚘 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚘 đẳ𝚗𝚐 𝚝𝚒ể𝚞 𝚑ọ𝚌, 𝚟à 𝚌á𝚌 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚔𝚑á𝚌 𝚌𝚑ỉ đượ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚗𝚑ỏ, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑ọ𝚌 ở 𝚌á𝚌 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚌𝚊𝚘 đẳ𝚗𝚐 𝚝𝚒ể𝚞 𝚑ọ𝚌 𝚌ó đủ 𝚝ư 𝚌á𝚌𝚑 𝚖à 𝚝𝚑𝚎𝚘 đ𝚞ổ𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚑ọ𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚑ậ𝚝 đế𝚗 𝚗ơ𝚒 đế𝚗 𝚌𝚑ố𝚗, 𝚝𝚑ì 𝚙𝚑ỏ𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒ê𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒.

𝙷ạ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 ấ𝚢 đã ɱấ𝚝 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒ê𝚞 𝚗𝚐à𝚢 𝚝𝚑áɴ𝚐 𝚍ù𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒ê𝚞 𝚌ô𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞, 𝚖à 𝚕ĩ𝚗𝚑 đượ𝚌 𝚌á𝚒 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 𝚝ố𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 đế𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚑ọ𝚌 𝚔ɦô𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 đượ𝚌, 𝚖𝚞ố𝚗 𝚡𝚘𝚊𝚢 𝚛𝚊 để 𝚝ì𝚖 𝚗𝚐𝚑ề, 𝚔𝚑𝚒 𝚝𝚞ổ𝚒 đã 𝚚𝚞á 𝚛ồ𝚒 𝚌á𝚌𝚑 𝚖ư𝚞 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚛ấ𝚝 𝚕à 𝚔ɦố𝚗 𝚔ɦó.

𝚃𝚑𝚊ɴ ô𝚒! 𝙼ộ𝚝 𝚑ạ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍ở ô𝚗𝚐 𝚍ở 𝚝𝚑ằɴ𝚐, 𝚖𝚞ố𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑ọ𝚌 𝚝𝚑ì 𝚔ʜô𝚗𝚐 đủ 𝚜ứ𝚌, 𝚖𝚞ố𝚗 𝚔𝚒ế𝚖 ă𝚗 𝚝𝚑ì 𝚔ɦô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚗𝚐𝚑ề, 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚕à 𝚖ộ𝚝 𝚌á𝚒 𝚑𝚒ể𝚖 𝚝ượ𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚜𝚊𝚞 𝚗à𝚢 đó (𝚜ố 𝚗𝚐ườ𝚒 ấ𝚢 𝚕ạ𝚒 𝚌ứ 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐à𝚢 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚑ê𝚖 𝚖ã𝚒 𝚛𝚊).

𝙱â𝚢 𝚐𝚒ờ 𝚗ế𝚞 𝚌𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚗ề𝚗 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 𝚜ử𝚊 đổ𝚒 𝚕ạ𝚒 𝚌ả, 𝚝𝚘à𝚗 𝚍ù𝚗𝚐 𝚚𝚞ố𝚌 𝚗𝚐ữ 𝚕à𝚖 𝚝𝚑ứ 𝚌𝚑ữ 𝚍ạ𝚢 𝚙𝚑ổ 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, 𝚝𝚛ẻ 𝚌𝚘𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚌á𝚌 𝚖ô𝚗 𝚑ọ𝚌, đã đượ𝚌 𝚗𝚑ớ 𝚌𝚑ữ 𝚚𝚞ố𝚌 𝚗𝚐ữ 𝚕à 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚖ẹ đẻ 𝚖à 𝚍ễ 𝚑𝚒ể𝚞 𝚍ễ 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, 𝚕ạ𝚒 𝚌á𝚒 𝚝𝚑ì 𝚐𝚒ờ 𝚑ọ𝚌 𝚌𝚑ữ 𝚃â𝚢 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚛ú𝚝 𝚋ớ𝚝 đ𝚒, 𝚝𝚑ì 𝚌á𝚒 𝚗𝚒ê𝚗 𝚑ạ𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚛ú𝚝 𝚗𝚐ắ𝚗 𝚕ạ𝚒 đượ𝚌 (𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 𝚐ồ𝚖 𝚌ó 𝚜á𝚞 𝚕ớ𝚙, 𝚝𝚛ẻ 𝚌𝚘𝚗 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 đ𝚒 𝚑ọ𝚌 𝚝ừ 𝚗ă𝚖 𝚋ả𝚢 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚌𝚑ỉ 𝚌ó 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚛ấ𝚝 í𝚝 𝚌ó 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑 𝚑ơ𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖à 𝚌ô𝚗𝚐 𝚑ọ𝚌 𝚕ạ𝚒 𝚔ɦô𝚗𝚐 𝚐𝚒á𝚗 đ𝚘ạ𝚗, 𝚝𝚑ì đế𝚗 𝚗ă𝚖 𝚖ườ𝚒 𝚋𝚊 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚖ớ𝚒 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚌ó đượ𝚌 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 𝙿𝚑á𝚙 𝚅𝚒ệ𝚝, 𝚌ò𝚗 𝚛𝚊 𝚝𝚑ì 𝚌ứ 𝚝ừ 𝚖ườ𝚒 𝚋ố𝚗, 𝚖ườ𝚒 𝚕ă𝚖 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚝𝚛ở 𝚕ê𝚗, 𝚗ế𝚞 𝚍ạ𝚢 𝚝𝚘à𝚗 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚌𝚑ữ 𝚚𝚞ố𝚌 𝚗𝚐ữ, 𝚝𝚑ì 𝚗ê𝚗 𝚑ạ𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚛ú𝚝 𝚕ạ𝚒 độ 𝚗ă𝚖 𝚗ă𝚖, 𝚖à 𝚗𝚐ườ𝚒 đú𝚗𝚐 𝚗𝚒ê𝚗 𝚑ạ𝚗 𝚖à 𝚝𝚑𝚒 đỗ 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚕à 𝚙𝚑ầ𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞).

𝚁ồ𝚒 𝚛𝚊, 𝚗𝚐ườ𝚒 ở 𝚝𝚑àɴ𝚑 𝚝𝚑ị 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚗𝚑ư 𝚗𝚐ườ𝚒 ở 𝚝𝚑ô𝚗 𝚚𝚞ê, 𝚗ơ𝚒 𝚗à𝚘 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚜ẵ𝚗 𝚌ó 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚑ọ𝚌, 𝚌á𝚌𝚑 𝚝𝚑ứ𝚌 𝚑ọ𝚌 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚒ệ𝚗, 𝚗𝚒ê𝚗 𝚑ạ𝚗 𝚑ọ𝚌 𝚕ạ𝚒 𝚖𝚊𝚞; đế𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚕ĩ𝚗𝚑 đượ𝚌 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌, 𝚝𝚑ì 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚑ã𝚢 𝚌ò𝚗 𝚝𝚛ẻ, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑ọ𝚌 đượ𝚌 𝚕â𝚞 𝚍à𝚒, 𝚝𝚑ì 𝚝𝚑ê𝚖 𝚟à𝚒 𝚗ă𝚖 𝚑ọ𝚌 𝚌𝚑ữ 𝚃â𝚢, 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔ʜô𝚗𝚐 𝚕ấ𝚢 𝚐ì 𝚕à𝚖 𝚌𝚑ậ𝚖 𝚝𝚛ễ, 𝚌ò𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚑ể 𝚝𝚑𝚎𝚘 đ𝚞ổ𝚒 đượ𝚌 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚙 𝚑ọ𝚌, 𝚝𝚑ì 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔ị𝚙 𝚝𝚑ì 𝚐𝚒ờ 𝚖à 𝚡𝚘𝚊𝚢 𝚕à𝚖 𝚗𝚐𝚑ề 𝚗ọ 𝚗𝚐𝚑ề 𝚔𝚒𝚊; 𝚌𝚑ẳ𝚗𝚐 𝚑ơ𝚗 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍ở 𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚋â𝚢 𝚐𝚒ờ 𝚝𝚞𝚢 𝚗ó𝚒 𝚋ậ𝚙 𝚋ẹ đượ𝚌 𝚐𝚒ă𝚖 𝚋ả𝚢 𝚝𝚒ế𝚗𝚐 𝚃â𝚢, 𝚖à 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐𝚑ề 𝚔ɦô𝚗𝚐 𝚌ó, 𝚐â𝚢 𝚗ê𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚋ọ𝚗 𝚍𝚞 𝚝𝚑ủ 𝚍𝚞 𝚝𝚑ự𝚌 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚕à𝚖 ʜạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚐𝚒𝚊 đì𝚗𝚑, 𝚜𝚊𝚞 𝚕ạ𝚒 𝚕à𝚖 𝚕â𝚢 𝚌𝚑𝚘 𝚡ã 𝚑ộ𝚒 𝚗ữ𝚊.

𝚅ậ𝚢 𝚜ự 𝚜ử𝚊 đổ𝚒 𝚗ề𝚗 𝚜ơ 𝚑ọ𝚌 𝚜𝚊𝚞 𝚗à𝚢, 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚌ó í𝚌𝚑 𝚕ợ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚜ự 𝚑ọ𝚌 𝚙𝚑ổ 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛ẻ 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚖à 𝚑ợ𝚙 𝚟ớ𝚒 𝚌á𝚒 𝚕ò𝚗𝚐 ướ𝚌 𝚟ọ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒ê𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚕ư𝚞 𝚝â𝚖 đế𝚗 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚑ọ𝚌.

Theo Trithucvn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *