Thẻ: Lý Thái Tổ

Posted in Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại Hoài Niệm

Vai trò của Sư Vạn Hạnh với hai triều Lê, Lý

Sư Vạn Hạnh đã dốc lòng ủng hộ vua cha Lê Đại Hành nhưng cũng vì việc nước mà không… Chi tiết Vai trò của Sư Vạn Hạnh với hai triều Lê, Lý